Yasukuni-Dori Avenue North
Série Neon Building
Shinjuku, Tokyo 2010